tvoříme svobodný prostor

Tej Steiner: Kruhy srdce

30.04.2008 12:46

 

Aneb jak může sezení v kruhu změnit váš život.

Překlad a shrnutí Peter Bugár, Humanity´s Team Česká republika

Definice Kruhu srdce

Kruhy srdce jsou malé podpůrné skupiny nabízející stálé dějiště lidem, kteří chtějí probádat jak se záměrně stát více tvořivými, radostnými, soustředěnými, obrácenými do srdce a citlivějšími vůči době, v níž žijí. Když to lidé zkoumají společně, spontánně a rychle se vzájemně spojují.

Z tohoto spojení může povstat komunita nového druhu. Takováto komunita dává prostor jednotlivcům, aby žili život podle toho, co opravdu chtějí, nikoliv podle toho, co musí nebo nesmí dělat. Jednotlivci to pak oplácejí komunitě vitalitou a kreativitou svého zanícení a jasností svého záměru. To zas posiluje komunitu, která poskytuje ještě lepší péči jednotlivcům uvnitř ní. A tak dále a tak dále.

Jako živočišný druh jsme evolucí dospěli k rozcestí: od fungování na základě přežití jednotlivce a kolektivního soupeření přecházíme k nové dynamice točící se kolem štěstí jednotlivce a kolektivní spolupráce.

Abychom se pohnuli od utrpení k radosti, musíme chápat a dodržovat jisté poznatky či zásady. Formát malé podpůrné skupiny poskytuje dokonalé prostředí na prozkoumání těchto poznatků.

Účelem této knihy je ukázat jak si vytvořit svůj vlastní sebe-organizující a sebe-moderující Kruh srdce.

Jak jsme každý vyrostli a vyvinuli se v naší společnosti, většinou se nám dostalo málo osobní podpory při záměrné tvorbě štěstí a spojení. Kruhy srdce pracují podle zásad a poznatků, na kterých spočívá záměrná tvorba radosti. Zde je osm z těchto poznatků:

1. Každý se neustále pohybuje sem a tam mezi štěstím a neštěstím, jednou se cítíme nahoře, jednou dole, jednou je ním dobře, jindy špatně.
2. V každém je nevědomá či vědomá touha přejít od bolesti a utrpení ke štěstí a radosti.
3. Klíčové probuzení nastává, když si uvědomíme, že si ve skutečnosti můžeme zvolit, že chceme být v těchto vyšších stavech radosti, spojení a kreativity.
4. „Vrcholným“ cvičením pro setrvání v radosti je procítit a poté zvolit to, co nám přináší radost („Radost“ lze nahradit jinými slovy: mír, spokojenost, bytí tady a teď, láska, atd.)
5. Mezi tím, co chceme, a tím, co se nám dostává, je přímá souvislost.
6. Procítění a následování toho, co chceme, vyžaduje, abychom rozlišovali mezi našimi „skrytými naučenými chtěními“ a našimi „vědomými upřímnými chtěními“.
7. To, o čem v životě dáváme najevo, že nechceme, lze použít na ujasnění si toho, co skutečně chceme.
8. Ve vyšších energetických stavech lásky, radosti, celistvosti, vděčnosti atd., se dramaticky mění zkušenost toho, kdo ve skutečnosti jsme. Přestáváme si myslet, že jsme ode všeho odděleni, a zakoušíme spojení se vším.

Na tomto evolučním rozcestí, kdy od „soupeření o přežití“ přecházíme ke „spolupráci na rozkvětu“, může naše přežití záviset na tom, zda se nám tento přechod povede.Kruhy srdce tvoří lidé, kteří se chtějí vzájemně propojovat při procítění a následování toho, co milují. Kruhy srdce lze využít jako nové“zdroje“ naší společnosti.

Účast na Kruhu srdce přináší pětinásobný užitek:
1. Vyjádření: V Kruhu srdce máte ty druhé,kteří vás podpoří při vyjadřování radosti v životě
2. Přátelství: V Kruhu srdce máte přátele, kteří s vámi budou slavit Proces života.
3. Podpora: V Kruhu srdce máte ty druhé, kteří budou s vámi, pokud by přišla krize.
4. Komunita: V Kruhu srdce máte ty druhé na budování udržitelných komunit.
5. Budoucnost: V Kruhu srdce máte ty druhé, kteří budou s vámi čelit nadcházejícím změnám.

Jak vytvořit dynamický Kruh srdce

Kde začít
Kruhy srdce se tvoří samy. Začíná to tím, když 1-2 lidépřivedou několik dalších, aby se pokusili vytvořit Kruh. Tato kniha předkládá plán modelu Kruhu srdce.

Moderování
Kruhy srdce se moderují samy. Role moderátora může rotovat tak, že na každém sezení moderuje pokaždé někdo jiný, anebo tak, že odpovědnost za moderování převezmou na každém sezení postupně všichni.

Dohody o Kruhu srdce
Všechny vztahy mají vyřčená a nevyřčená pravidla, která účastníci potřebují, aby jejich vztah mohl fungovat. Zkušenost ukázala, že na fungování Kruhu srdce je potřeba, aby platily následující dohody. Nelze je však nikomu vnutit, je potřeba skutečně je jednotlivě prodiskutovat, dokud není o všech dosaženo konsensu.

Důvěrnost: Co se stane a co je řečeno v Kruhu, zůstane v Kruhu. Pokud se to poruší, Kruh je neudržitelný.
 

Nepomlouvat nepřítomné: Komunikace probíhá přímo mezi jednotlivými členy, netýká se nepřítomných osob z Kruhu ani mimo něj.

Převzetí odpovědnosti: Mluvte pouze za sebe, nikoliv za druhé. Mluvte v první osobě, nikoliv v druhé či v množném čísle. Přemýšlejte spíš nad tím, jak jste vytvořili situaci, v níž se nacházíte, než na tím, že jste oběťmi té situace.

Řešení sporu: Pokud mezi členy vznikne konflikt, platí, že se řeší přímo a rychle, žádná neshoda se nenechává vyhnít bez povšimnutí, ani se neskrývá.

Žádné drogy ani alkohol: Během sezení v Kruhu srdce platí zákaz kouření, alkoholu a jiných drog.

Ohlašování: Pokud se někdo nemůže zúčastnit sezení, anebo ví, že přijde pozdě, platí, že to sdělí skupině před zahájením sezení.

Závazek: Členové si stanoví určitý počet týdnů, během nichž chtějí pro začátek zjistit, jaké to je být spolu v Kruhu srdce, a dohodu o povinné docházce během těchto týdnů pak dodrží. Doporučená počáteční doba je 8 týdnů.

Zakončení: Pokud někdo chce opustit skupinu během počátečních 8 týdnů anebo později, platí, že účast zakončí osobně s ostatními členy skupiny během některého sezení Kruhu srdce, nikoliv emailem či separátně s jednotlivými členy.

Konsensus
: Jakékoliv rozhodnutí, které o sobě skupina přijímá, vyžaduje souhlas všech.

Konfrontace a skládání účtů: Kruhy srdce nejsou konfrontacemi a nikdo nikomu nemusí skládat účty. Jednotliví členové skládají účty pouze sami sobě.

Dodržování termínů: Platí, že Kruh srdce se zahajuje a zakončuje dochvilně. Pokud někdo chce měnit dohodnuté časy, dělá se to konsensem.

Doporučení pro Kruh srdce

Prostředí pro sezení: Nejlepší místo k sezení v Kruhu je doma u některého z členů, v pohodlí a soukromí.

Strava: Doporučuje se neprovádět současně sezení a jezení

Soukrom
í: Dbejte, aby nikdo nemohl odposlechnout co probíhá v Kruhu během sezení, a aby po zahájení Kruhu nemohl nikdo vstoupit do prostoru vašeho sezení.

Formát/program Kruhu srdce
Tento program je myšlen jako volná obecná směrnice, než formální postup vytesaný do kamene. Nejsou potřeba stopky ani hlídač konverzace, ale abyste zůstali v zde načrtnutých mezích, je potřeba mít smysl pro soustředěnou vnímavost. Pokud se Kruh srdce drží tohoto formátu, časem nakonec nalezne vlastní rytmy a zaměření. Je to jako se životem – klíčem ke každému sezení v Kruhu je záměr dopřát si ho.

1. Naladění: Kruh srdce začíná tím, že všichni společně sedí potichu a drží se za ruce 2 až 3 minuty. Vyčistěte si mysl, zůstaňte v přítomném okamžiku, prociťte to, co cítíte.

2. Přihlášení: Každá osoba má 2 až 3 minuty na to, aby ostatním sdělila jak se při zahájení Kruhu cítí a podělila se o jakýkoliv pro ní důležitý zážitek či poznatek získaný od posledního Kruhu

3. Debata o jedné z otázek pro Kruh srdce: Následuje 20-minutová skupinová diskuse o některé z 26 otázek pro Kruh srdce (viz dále). Pomáhá to probudit inteligenci srdce a zvýšit soudržnost skupiny.

4. Prozkoumání toho, co chtějí jednotliví členové: Každý člen má 10 až 15 minut na povídání o tom, co chce, aby se projevilo v některé ze základních oblastí jeho/jejího života: partnerství či manželství,osobní přátelé, komunita, práce, peníze, hra či oddech, zdraví, studium či tvořivost, anebo ve všeobecných maličkostech (úklid domácnosti, vyzvednutí prádla atd.)

5. Zpátky otázce pro Kruh srdce: Pokračuje se 10-minutovou diskusí o tom, jak otázka z tohoto sezení zapůsobila na dynamiku Kruhu.

6. Závěr: Sedí se společně potichu, drží se za ruce, jednotliví členové sdělí jednou větou jakou zkušenost si odnášejí ze sezení, anebo vysloví vděčnost za něco, co jim přinesla účast na Kruhu.

Variace Kruhu srdce


Možná vám přijde vhod některá z tvořivých variací základního modelu Kruhu srdce:
- Buďte svým vlastním Kruhem srdce
- Nalezněte nejbližšího přítele
- Partnerství
- Kruh rodiny
- Kruhy tvořivosti
- Kruhy mužů nebo žen
- Kruhy srdce uvnitř stávajících sítí či organizací
- Kruhy srdce uvnitř firem
- Kruhy srdce ve školách
- Kruhy po telefonu nebo na internetu
- Kruhy o udržitelném místním rozvoji

26 otázek pro Kruh srdce


Tyto otázky jsou jedinečné. Jsou plodem 20-letých zkušeností s moderováním malých skupin a mají moc vyprovokovat lidskou vnitřní moudrost a poznání. Tím,že vyvolávají upřímné odezvy, jsou to rovněž spojující otázky, žádné intelektualizované názory. A co je nejkouzelnější, vedou k citlivému pozorování toho, jak opravdu funguje skupinová dynamika.
Věnujte se v Kruhu pokaždé jiné otázce během 26 sezení; potom si vytvořte vlastní otázky, anebo se vraťte k těmto. Užijte si to!
1. Co kdybychom se domluvili, že budeme mluvit kdykoliv chceme, než v nějakém daném pořadí. Nastal by chaos, anebo by to vedlo k větší radosti?
2. Naučili jste se potlačovat svou pozitivní odezvu vůči lidem, jakoby jí ostatní nepotřebovali slyšet? Chcete to změnit?
3. Jaké máte zkušenosti s intuitivním konáním? Jaké to je, když jste intuitivní? Chcete být celkově více ve spojení s vlastní intuicí?
4. Prozkoumali jste někdy své hranice toho,kolik štěstí nebo důvěrnosti unesete, než se uzavřete? Když jste šťastní, čekáte spíš „co se zkazí“?
5. Co to znamená být citlivý na „dynamiku energie“ skupiny v níž jste? Uvědomujete si vlastní schopnost „číst energetickou úroveň“ skupiny v jakémkoliv okamžiku? Chcete si společně promluvit o těchto energetických úrovních a zvýšit svou citlivost vůči nim?
6. Jaké bezpečí potřebujete od ostatních, abyste „toho na sebe prozradili“ víc? Chcete to risknout a trochu si s tím pohrát?
7. Jsou vám jasné rozdíly mezi myšlenkami,pocity, intuitivním „věděním“ a chtěními a potřebami? Říkáte, co si myslíte, když se vás někdo zeptá, co cítíte?
8. Pozorovali jste někdy různé způsoby, jakými jediný člověk dokáže vykolejit a ochromit vysoce funkční skupinu? Dokážete popsat jakými různými způsoby k tomu dochází?
9. Chcete zdvojnásobit svůj smysl pro humor? Cvičte,cvičte, cvičte.
10. Chcete se stát ve svém životě vděčnějšími? Pokud ano, jak byste na to šli?
11. Když se s vámi lidé podělí o něco důležitého, co jsou dělat, jak často jim pak zavoláte, jenom abyste zjistili, jak to dopadlo? Chcete to dělat častěji?
12. Hráli jste si někdy s úmyslným uvědomováním si vlastní krajiny srdeční, když s někým mluvíte? Je to úžasné.
13. Když sedíte v Kruhu srdce, je mezi vámi a vašimi dvěma sousedy fyzický kontakt? Jste s tím OK, anebo se cítíte nepohodlně?
14. Co když žádný problém neexistuje? Co když největší problém na světě není problém?
15. Jednou z cenných stránek Kruhu srdce je, že dává lidem příležitost vzájemně sdílet informace a zdroje. Chcete, aby do vašeho Kruhu srdce patřila tato spontánní výměna? (filmy,knihy, zprávy, internetové stránky, blížící se akce atd.)
16. Zažili jste někdy „nejlepší den v životě“ anebo „nejlepší dovolenou“,protože jste záměrně chtěli, aby se tím pro vás stal? Chcete teď z tohoto Kruhu srdce udělat právě na tomto sezení ten nejlepší Kruh, v jakém jste kdy byli?
17. Chcete druhým naslouchat tak soucitně, abyste cítili, co říkají, nikoliv pouze slyšeli, co říkají?
18. Jste ve spojení s vlastní schopností „zvolit“ to, co si myslíte a cítíte, anebo pouze „vězíte“ v tom, co si myslíte a cítíte? Chcete to dělat více záměrně?
19. Co vám říká intuice o tom, co se stane ve světě během příštích deseti let? Mohla by se naše civilizace, tak jak ji známe, dramaticky změnit jak Evropa v roce 1939 anebo Československo v roce 1989? Je to něco, o čem byste chtěli mluvit v Kruhu?
20. Dokážete si uvědomit všechny různé reality kolem sebe, anebo vězíte ve „své“ realitě jako v té jediné? Pokud vězíte, chcete vyváznout?
21. Dokážete rozlišit, co je to „být přítomný“ a co to je „zářit“? Uvědomujete si v tom rozdíly mezi muži a ženami?
22. Co chcete podniknout s ostatními členy mimo Kruhu tento týden?
23. Chce váš Kruh mluvit o sexualitě, anebo je lepší se toho nedotýkat (tak řečeno)?
24. Chcete se dohodnout, že kdyby na někoho z Kruhu srdce náhle padla osobní krize, tak k němu zajdete? Byli byste ochotní zavolat jiným z Kruhu, kdybyste byli v krizi vy?
25. Co potřebujete, aby se vám „být v Kruhu“ změnila na „být ve svém Kruhu“? Nevadí vám odpovědnost, kterou to přináší?
26. Jaké máte zkušenosti s „poddáním se“?

Tej Steiner o sobě
 

„V životě jsem měl dva vášnivé zájmy: dozvědět se, jak se úmyslně a vědomě dostat od utrpení k radosti, a dozvědět se jak lze na této cestě využít pomoc malých kroužků lidí. Na prohloubení těchto zájmů jsem studoval spousty věcí, kundalíni jógu, psychologii vztahu mysl/tělo, masáž, extatický pohyb, atd. Po třicet let jsem rovněž studoval dynamiku makých skupin.

To, co jsem se za tu dobu dozvěděl, je, že vůlí se lze dostat od utrpení k radosti, ale není to snadné. Potřebujeme se navzájem, abychom to dokázali. Kruh malé skupiny je zdaleka ta nejlepší podpora tohoto transformačního procesu, co znám. Dokonce se domnívám, že malé rezonující Kruhy jsou tou jedinou nejdůležitější sociální strukturou pro změnu vědomí v tomto století. Byly tím to tisíce let a dnes jsou ještě důležitější.

Tuto knihu jsem napsal jako nástroj pro ty, kteří chtějí vytvořit kroužek, který by podpořil jejich osobní transformaci a jejich cestu do hluboké komunity. Domnívám se, že si každý zaslouží být ve vlastním kruhu s lidmi, které miluje a respektuje. Moje celoživotní práce se točí kolem pomáhání uskutečňovat to pro sebe a ostatní.“

www.heartcircle.com

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist