tvoříme svobodný prostor

Role v týmu

30.04.2008 22:33

Pro fungování týmu, pro to, aby tým fungoval jako jeden celek, jsou důležité role, které jednotliví členové týmu zastávají. Nemusí být naplněny stejnou měrou a ne všechny jsou potřebné po celou dobu činnosti týmu, ale jestliže některá z nich chybí, tým nebude pracovat tak efektivně, jak by mohl. Na druhé straně by však mohlo dělat problémy, kdyby se některé role dublovaly (režisér, inovátor)

Členové týmu mohou zastávat i víc než jen jednu roli. Zjistilo se, že většina lidí běžně preferuje dvě role v týmu. Důležitým poznatkem výzkumu je, že všechny role jsou stejně hodnotné. Manažeři týmů tedy na sebe nemusí brát určitou roli, ale musí zajistit, aby všechny role byly dobře obsazeny.

1. Inovátor (IN), myslitel
Přichází s novými, originálními myšlenkami a nápady
Je to tvořivý člověk, pracující nestandartními způsoby. Vynálezy a zásadní inovace by bez nápadů těchto lidí nemohly spatřit světlo světa; jsou to tvůrci nových cest. Myšlenky inovátora vynikají originalitou a radikálností. Má nejlepší představivost a je nejtvořivějším členem týmu. Dovede být až nepříjemný a útočit na ostatní členy týmu, zvlášť když kritizuje jejich myšlenky, přičemž těžko snáší kritiku vlastních nápadů. Silně reaguje i na pochvalu. Někdy věnuje příliš mnoho energie nápadům, které ho zaujmou, i když nesouvisí se zájmy a cíli týmu.
Přiliš velký počet inovátorů v jednom týmu je nebezpečný, protože mají tendenci vnucovat své myšlenky ostatním, a tím se dostávají do konfliktů. Upřednostňují samostatnou práci a v určitém odstupu od ostatních členů  týmu. Postupy a pravidla, kterými se ostatní členové týmu, v zájmu spolupráce, řídí, jim nevyhovují. Jsou nezávislí. Přes všechny tyto složitosti je to Inovátor, kdo dává týmu životodárnou jiskru.

2. Režisér (RŽ), formovač
Formuje tým a jeho cestu, určuje taktiku, rozděluje operativně úkoly
Ti, kdo formují tým, jsou vysoce motivovaní lidé s množstvím energie a velkou potřebou něco dokázat. Obvykle jsou to emocionální a otevření extroverti s velkým elánem, plní netrpělivosti. Režisér je soupeřivý a vítá příležitost ke konfrontaci. Má odhodlání uspět navzdory přesile. Rád vede a tlačí ostatní do akce. Když se objeví překážky, hledá jinou cestu. Je tvrdohlavý. Má tendenci silně emocionálně reagovat na jakoukoliv formu zklamání či nezdaru; má však schopnost rychle se vzpamatovat.
Vyzařuje z něho sebevědomí. Netoleruje neukázněnost, nepřenost a nesystematické myšlení. Lidé mimo tým jej někdy hodnotí jako hrubého a neomaleného. I lidem v týmu hrozí, že je občas převálcuje, ale postrkuje věci dopředu.

3. Vyhledávač zdrojů (VZ)
Vyhledává podporu a zdroje vně týmu.
Je pro svou společenskou povahu a komunikační dovednosti pravděpodobně nejoblíbenějším členem týmu. Je rozeným vyjednávačem, chová se uvolněně, družně a nenuceně, o všechno se zajímá. Reaguje pozitivně a s nadšením, ale má i sklon svůj zájem rychle ztrácet.
Pohybuje se často mimo skupinu a zvenčí do ní přináší informace a nápady. Má spoustu kontaktů a vždy zná někoho, kdo má to, co tým potřebuje. Je schopen chápat myšlenky druhých a rychle rozpoznat význam nových nápadů.
Je-li pod tlakem, je velice aktivní, dobře improvizuje, ale když tlak povolí, zcela vysadí. Není-li povzbuzován od ostatních, snadno ztrácí zájem, nudí se, nedotahuje věci do konce a může i zcela opustit týmové cíle. Také se mu stává, že nesplní úkoly, které na sebe vzal v návalu nadšení. Význam jeho role spočívá v tom, že zabraňuje stagnaci a udržuje tým v kontaktu s vnější realitou.

4. Koordinátor (KO), moderátor
Slaďuje a koordinuje činnost týmu
Vyniká cílevědomostí a za účelem dosažení cílů koordinuje úsilí všech. Zaujímá objektivní neutrální pozici. Málokdy je autorem nějakého velmi dobrého nápadu. Podstatnější je u něj to, čemu se říká charakter. Má disciplinovaný přístup, založený na vnitřní kázni. Je osobnostně zralý, sebejistý, důvěřuje ostatním a má pozitivní přístup. Často má něco, čemu se říká „charisma“, ale přesnější je mluvit o přirozené autoritě. Je dominantní, ale uvolněným a nenásilným způsobem.
Vidí jasně, v čem jsou silné a slabé stránky jednotlivých členů týmu, a směřuje lidi k tomu, co jim jde nejlépe. Komunikuje snadno a je velmi pozorný posluchač. Formuluje skupinové cíle a stanoví program práce. Vybírá problém, jímž se má tým zabývat a určuje priority, ale nesnaží se diskusi dominovat. Jeho vlastní příspěvky jsou formulovány spíše ve formě otázek než tvrzení nebo návrhů. Je-li potřeba rozhodnout, rozhoduje s jistotou, ale až poté, co každý vyjádřil svoje mínění – skupinová komunikace.

5. Harmonizátor (HA), pečovatel
Stmeluje a harmonizuje tým, tvoří týmové vztahy a pohodu.
Je nejcitlivějším členem týmu a jeho nenahraditelnou oporou. Uvědomuje si potřeby a starosti druhých a nejcitlivěji vnímá emoční proudy mezi členy. Ví nejvíce o soukromém životě a rodinných potížích ostatních členů týmu. Je milý, oblíbený, mírný, neprosazuje se. Drží tým pohromadě. Jeho přirozenosti odpovídá stavět spíše na myšlenkách druhých než je napadat nebo vznášet konkurenční návrhy. Dobře a snadno komunikuje uvnitř týmu a urovnává napětí a střety, které mohou vzniknout vlivem Režiséra nebo Inovátora, případně Vyhodnocovače.
Je-li tým v napětí nebo v obtížích, je jeho vcítění, porozumění a podpora obzvlášť potřebná. Díky své nesoutěživosti se zdá být trochu moc měkký a nerozhodný a často je příliš ochotný ke kompromisům. Pracovní morálka je jejich vlivem lepší a lidé lépe spolupracují.

6. Realizátor (RE)
Člověk, který nezištně pracuje pro tým a realizuje jeho plány.
Jeho hlavním přínosem je převádění týmových plánů do uskutečnitelné podoby. Rozhodnutí a strategie mění v definované a proveditelné úkoly, na kterých lidé mohou ihned začít pracovat. Je spolehlivý, schopný a má smysl pro to, co je vhodné a relevantní. Je praktikem a má dobré organizační schopnosti.
Realizátor má silný charakter, disciplinovaný přístup a také praktický rozum. Je loajální s organizací a s týmem, je méně zaměřen na sledování svých vlastních zájmů. Ochotně a tvrdě pracuje, snadno se nevzdává, z míry ho vyvede jen náhlá změna plánu.
Nedovede se orientovat v nesnázích a rychle se měnících podmínkách, není přístupný neověřeným a nevyzkoušeným nápadům. Potřebuje stabilní struktury a vždy se je snaží vytvářet. Dostane-li rozhodnutí, vytvoří harmonogram činnosti. Má-li k dispozici skupinu lidí a cíl, vytvoří organizační schéma.

7. Dotahovač (DO)
Směřuje tým k dokončení úkolu; zabývá se detaily. Je puntičkář se systematickým myšlením.
Není-li v týmu žádný přítomen, pak takový tým většinou nedokončí v plné kvalitě a komplexnosti žádný ze svých záměrů. Dotahovač má starost o to, co se může zhatit. Nemá pokoj, dokud osobně neprověří každý detail a neujistí se, že všechno je náležitě uděláno a na nic se nezapomělo. Je často typickým introvertem. V týmu se neprosazuje, je motivován snahou věci dokončit. Nerad proto začíná práci, kterou by nemohl dokončit. V týmu stále udržuje „pocit povinnosti“ a nabádá ostatní k činnosti. Je netrpělivý a netolerantní vůči méně zodpovědným členům týmu a lidem s laxní povahou. Má-li o něco vyhraněný zájem, pak je to řád. Úskostlivě dodržuje termíny a plní harmonogramy. Snadno ztratí přehled o celkových cílech, selhává ve schopnosti vidět věci v širších souvislostech a snadno zabředne do detailů. Přesto je jeho neúnavný dohled nenahraditelným přínosem.

8. Vyhodnocovač (VY)
Provádí anylýzu a přináší realistický pohled, pozoruje a umí zhodnotit situaci.
Jeho přínosem je rozvážná a nezaujatá analýza. Stěží přijde s tvůrčím či originálním návrhem, daleko častěji zabrání tomu, aby se tým zabýval zavádějícím projektem. Přestože je se své přirozenosti spíše kritikem než tvůrcem, nekritizuje obvykle samoúčelně, ale jen tehdy, když vidí nedostatky v plánu nebo v argumentech. Je nejméně motivovaným členem týmu  - nadšení a euforie mu prostě nesedí. Nedostatek motivace je u něho výhodou, protože osobní zaujetí nenarušuje a nezamlžuje jeho úsudek. Přizpůsobuje se pomalu, potřebuje čas, aby si věci promyslel, ale jeho úsudek je v týmu nejobjektivnější. Velmi cenná je jeho schopnost prostudovat, zhodnotit a interpretovat množství náročného textu, schopnost analyzovat problémy a posoudit nápady a úsudky ostatních. Je důležité, aby Vyhodnocovač byl přístupný ke změně, jinak hrozí, že jeho kritičnost převáží jeho ochotu přijímat nové myšlenky. I když je poctivý a spolehlivý, postrádá často veselost, vroucnost, představivost a bezprostřednost. Jen zřídka kdy se mýlí.

Věcný specialista
Zná a ovládá svůj obor, který je jeho koníčkem.


Základní role v týmu- Zjednodušené složení

Analytický typ
Realista, odmítá jednat dřív, než si pečlivě prostuduje situaci a porozumí všem možným důsledkům

Akční typ
Chce udržet projekt v běhu bez otálení, touží po rychlých efektech. Postrkuje tým vždy do akce

Vizionážský typ
Dívá se do budoucna, ale snadno přehlíží menší, nevýznamné problémy

Administrativní typ
Má smysl pro pořádek a organizovanost. Snaží se udržet věco pod kontrolou a v rámci pravidel a systémů.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist