tvoříme svobodný prostor

Prohlášení Světové Rady o směřování Humanity´s Teamu

09.09.2005 00:00

Drazí Spolutvůrci,                                                                                                        9. září 2005

jsme velmi nadšeni budoucností Humanity’s týmu! Setkání Světové Rady a mezinárodní konference v Bardu (USA) byly pro nás obrovským katalyzátorem nápadů, motivujícím a posilujícím nás všechny!

Tyto povznášející pocity se však mohou stát svým dvojsečnou zbraní, neboť každý z nás může mít jiný názor ohledně směru, kterým by se naše hnutí mělo ubírat. Jsme nyní například svědky toho, že někteří národní koordinátoři pracují samostatně a neúčastní se globálních ani regionálních diskusních fór nebo kampaní. Proto si myslíme, že nejsme v našich snahách zcela jednotní a že by tento nedostatek rezonance mohl ohrozit naši schopnost vytvořit opravdu efektivní celosvětové hnutí, které si všichni přejeme.

Především se jedná o otázky týkající se struktury našeho hnutí a administrativy. Jak zajistit, aby každý z funkčních týmů podporoval naši obecnou strategii místo vytváření svých vlastních samostatných cílů, plánů a aktivit? Jaké pravomoci by měly náležet Celosvětovému koordinátorovi a Koordinátorovi funkčních a pracovních týmů při plnění svých rolí? Je vůbec možné, aby plnili svou celosvětovou funkci v situaci, kdy si některé země přejí fungovat nezávisle, bez koordinace s hnutím na globální úrovni?

Na základě těchto úvah jsme se my, Koordinační pracovní tým, rozhodli navrhnout Světové Radě, aby hnutí bylo více strukturováno, lépe koordinováno, silněji sjednoceno společnou vizí a aby jednotlivé týmy pracovaly více v souladu. Jsme přesvědčeni, že taková opatření by posunula naše hnutí kupředu v této kritické, rané, fázi jeho vývoje.

Tento návrh činíme po zralé úvaze a diskusi. Podle toho, jak v průběhu měsíců přicházely výzvy týkající se součinností, diskutovali jsme pečlivě a obšírně o způsobu, jak můžeme nejlépe uskutečnit program hnutí a závěry členů Světové Rady. Vážně jsme se také zabývali tím, jak se z našeho pohledu Humanity’s Team vyvíjí. Jednoznačně pozorujeme, že Humanity’s Team je nyní opravdu připravený hrát ve světě významnou roli. Zlepšená struktura a vzájemné vazby, součinnost, vytyčení vize a souznění poskytnou potřebný impuls k tomu, aby se hnutí dostalo na tuto úroveň.

Myslíme, že nyní nastal rozhodující čas, abychom zajistili přijetí, objasnění a vyzkoušení rozsáhlejší struktury, součinnosti, vytyčení vize a souznění, protože se rozrůstáme co do velikosti a vlivu. Sestavováním funkčních týmů vytváříme stále složitější systém, který svým způsobem představuje tělo se vzájemně propojenými částmi. S prací, kterou nyní funkční týmy odvádějí, dosahujeme mnoho zřejmých a nových výhod. Tak, jak se stále viditelněji vyvíjíme a projevujeme, zvyšujeme naší spoluodpovědnost a zapojení v hnutí. Zvyšováním spoluodpovědnosti a zapojováním se přebíráme hlavní roli v posunu k Nové duchovnosti. Věříme, že je čas Být Ve Shodě. Je čas, aby naše funkční týmy fungovaly také jako celek. Jsme přesvědčeni, že pokud bychom z toho cokoliv neudělali, slevili bychom ze svého cíle a ze své efektivity.

V souladu s tímto názorem přidala nedávno Světová Rada do našich stanov nový závěr, který posiluje původní prohlášení Rady, že Humanity’s Team je hnutí. V novém prohlášení se říká, že „Humanity’s Team je aktivní, koordinované duchovní hnutí s celosvětově jednotnými a jednotícími programy, beroucí v úvahu společenské a kulturní odlišnosti.“

Myslíme, že tento závěr zvýrazní definování Humanity’s Teamu jakožto hnutí. Proto zdvořile doporučujeme, aby Světová Rada schválila náš návrh, že Humanity’s Team bude více strukturovaný, s dokonalejší součinností, jasnějším vytyčením vize a větším týmovým souzněním, a sice na základě toho, jak začneme realizovat strukturu, kterou jsme schválili v červnu v Bard College. Myslíme, že tím, jak vědomě vytváříme sjednocené hnutí, můžeme všichni pracovat na příchozích problémech přímo a smysluplně. Jako sjednocené hnutí budeme konat společně a ve shodě.

Sjednocené neznamená stejné a ani to neznamená, že všichni musejí mít vždy stejné názory. Z našeho úhlu pohledu to znamená, že členové Světové Rady mají společný celkový přehled, sdílenou realitu, soulad názorů, zájmů a cítění, které určují formu a obsah hnutí.

Sjednocené také neznamená, že všichni musejí dělat vždy přesně to samé. Ve skutečnosti podporujeme - a doufáme, že i Světová Rada bude nadále podporovat - plné vyjádření individuálních, společenských a celonárodních inspirací a nadšení, a to s vědomím společenských, národních a kulturních identit tak, že hnutí bude odrážet názory lidí, kterým slouží, a vždy bude mít smysl a platnost.

Sjednocené znamená, že když budou aktivity Humanity’s Teamu koordinovány celosvětově, tj. na globální úrovni, všichni se dohodneme na svých rolích a odpovědnostech a zavážeme se k plné účasti, v harmonii a v jednotě s ostatními členy týmu. Znovu připomínáme, že jako sjednocené hnutí se budeme moci pustit do akce ve společné shodě.

Shodnout se na nesouhlasu pro nás v tomto případě není možnost, protože jsme přesvědčení, že by to znamenalo neurčitý odklad společné akce. My totiž věříme, že společná akce je jediným způsobem, jak Humanity’s Team může pokročit ke svém cíli a přiblížit lidstvo k budoucnosti našich představ.

Nepřejeme si potlačit a umlčet spoustu krásných osobních, místních nebo národních aktivit. Jednoduše hledáme větší souhru a spolupráci uvnitř hnutí, která by umožnila plnou účast v celosvětových plánech.

Nyní následuje vysvětlující přehled struktury partnerského řízení Humanity’s Teamu, kterou jsme vytvořili a schválili v průběhu setkání Světové Rady v Bardu. Věříme, že toto opětovné připomenutí zefektivní snahu našeho hnutí nejen dokončit své současné poslání teď, když jsme v prvotní fázi, ale i v budoucnosti, až se vyvineme v chaordický systém založený na Pěti krocích k dosažení míru, jejichž zahrnutí do struktury HT bylo také odsouhlaseno v Bardu. Je nám jasné, že tohoto stupně vývoje nedosáhneme za pár měsíců, ale bude to trvat roky.

Jako součást tohoto přehledu v zájmu integrity také předkládáme tzv. Proces Objasnění. Osvojení tohoto procesu jsme doporučili Světové Radě pro případ adresovaných dotazů a stížností, které se nepochybně čas od času vynoří. Struktura vedení a Proces Objasnění byly prodiskutovány Koordinačním pracovním týmem v pondělí 18. července a ve čtvrtek 21. července. Až je budete studovat, vězte, že jeho určité detaily – především hranice většiny potřebné k zařazení příslušné záležitosti Objasnění do programu Světové Rady – jsou otevřeny k jednáním. Předpokládáme, že budou Světovou Radou dopracovány na jejím příštím setkání, pokud si ovšem Rada nebude přát dokončit je dříve.

Prostudujte si, prosím, strukturu a proces a dejte nám vědět v následujících šesti dnech, cítíte-li se s nimi v souladu, sdílíte-li stejné vize a, což je důležité, považujete-li je za funkční. V této záležitosti plánujeme svolat konferenci na toto pondělí, 12. září, a středu 14. září; brzy Vám oznámíme přesné časy. Uděláme vše možné pro zohlednění časových pásem, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí z celého světa. Lidé se samozřejmě mohou ptát a komentovat přes stránky Yahoo Group Rady cokoliv, o čem se domnívají, že je účelné v rámci dokumentu. Na 14. září plánujeme na těchto stránkách hlasování Světové Rady o dané struktuře vedení. Domníváme se, že potřebná většina pro hlasování bude i nadále souhlasit s kolektivně přijatou definicí, na které jsme se dohodli při setkání Světové Rady v Bardu. Tam jsme „dohodu“ definovali hranicí "kolem 75 procent". Pro rozhodnutí v tomto hlasování považujeme za většinu 75 procent.

Světovou Radu žádáme o souhlas, že níže uvedený dokument představuje nejefektivnější způsob zpracování agendy hnutí a stanov Správní Rady. Vyzýváme se k jednotě slovy: "HT kráčí touto cestou. Kdo jde s námi!"

Samozřejmě že, pokud máte o hnutí jiné představy, nedělá je to špatnými ani dobrými. Jednoduše to ukazuje, že je mnoho způsobů podpory Nové duchovnosti. Netvrdíme, že HT je jediný způsob. Naopak, my respektujeme všechny cesty lidstva vedoucí k seberealizaci a podporujeme všechny v hledání jejich vlastní cesty.

Na závěr přikládáme všechna stanoviska HT vydaná Správní Radou a prohlášení Pět Kroků k dosažení Míru, formulovaných v Nových Proroctvích. Všichni jsme žádáni, abychom je měli na paměti během našeho postupu v hnutí.

Konečná rozhodnutí Správní Rady

Humanity´s Team:

Humanity´s Team je aktivní, koordinované duchovní hnutí s celosvětově jednotnými a jednotícími programy, beroucí v úvahu společenské a kulturní odlišnosti.

Humanity´s Team vždy vytváří prostor pro růst Nové spirituality.

Humanity´s Team je otevřený a transparentní ve svých činnostech a financích.

Humanity´s Team vždy jedná s vědomím, že jsme součástí jednoho celku.

Humanity´s Team používá Pěti kroků k dosažení míru jako kotvu pro všechno, čím jsme a co děláme.

Humanity´s Team je HNUTÍ (za občanská práva duše)

 


Pět Kroků k dosažení Míru

Přiznáváme, že některé staré představy o Bohu a životě přestaly být prospěšné.

Přiznáváme, že o Bohu a životě nevíme všechno a že toto poznání všechno změní.

Připouštíme, že se dnes mohou zrodit nové představy o Bohu a životě, které mohou vést k novému způsobu života na naší planetě.

Jsme ochotni zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do našeho názorového systému, pokud budou v souladu s naší vnitřní pravdou.

Jsme ochotni začít žít takovým životem, který bude vyjádřením našich názorů.

 

Prohlášení Pět Kroků k dosažení Míru ukotvuje naše hnutí a slouží jako průvodce k naší vlastní a osobní seberealizaci. Věříme, že pokud se tyto principy stanou součástí našich srdcí, můžeme vnitřně růst, zvyšovat vibrace a stát se živoucím a dýchajícím příkladem nejvyšší pravdy sídlící v nás samotných. Staneme se inspirací pro ostatní, kteří se podle své energie sladí s našimi vibracemi. Přijměme toto jako poznávací charakter Humanity´s Teamu!

 

V knize Hovory s Bohem II., str. 176, se říká: „Vnímejte život jako dar. Vždy si vzpomeňte, že vy jste tím darem!“

 

Děkujeme Vám za sdílení Vaší pravdy.

 

S láskou a respektem,

 

Koordinační pracovní tým:

Steve Farrell, Celosvětový koordinátor

Duysal Askun, Koordinátorka funkčních a pracovních týmů

Bea Boes, Účetní Světového Týmu

Steliana Burlacu, Geografická koordinátorka pro Východní Evropu

Geraldine Evans, Geografická koordinátorka pro Asii a Pacifickou oblast

Keith Garrison, Geografický spolukoordinátor pro Severní Ameriku

Gerry Harrington, Koordinátor pro celosvětovou komunikaci

Ruth Luna, Geografická koordinátorka pro Střední a Jižní Ameriku

Stefano Russo, Geografický koordinátor pro Západní Evropu; Koordinátor

funkčních a pracovních akčních týmů
Cecilia Schulte, Geografická spolukoordinátorka pro Severní Ameriku

Nancy Seymour, Světová koordinátorka vzájemné součinnosti

 

Doporučené prohlášení o směřování

 

Následující prohlášení představují klíčové definice fungování Humanity´s Teamu:

 

Vytváříme společnou vizi, že Humanity´s Team je aktivní, koordinované hnutí, které pracuje kolektivně a v globálním měřítku na realizaci jednotných a jednotících programů. Naším záměrem je vnitřní práce, vzdělávání, oslava života, skupinová setkávání, organizace kampaní, významných událostí a dalších akcí, které podporují vývoj Nové spirituality.

Rozvíjíme harmonii ve Světovém Týmu a Světové Radě a na každé úrovni hnutí. Věříme, že zlepšíme svou schopnost vyjádřit sami sebe v nejvyšším a nekrásnějším bytí a týmovém duchu, pokud budeme pracovat spolu a ve vzájemném souladu. Domníváme se, že čas od času týmy nebudou reflektovat skupinové souznění, tj. že nebudou vystihovat společný pocit sdílených emocí a víry. Když k tomuto dojde, budeme usilovat o transparentní, čestnou a láskyplnou komunikaci mezi příslušnými stranami. Pokud bude nedostatek souznění pokračovat a tým se kolektivně dohodne, že je to pro hnutí nebo tým rušivý element, požádáme ty, kdo se nacházejí mimo společné souznění, aby se ujali jiné funkce ve hnutí nebo aby iniciovali či vstoupili do jiné skupiny mimo HT, která se orientuje na Novou duchovnost a podporuje je a posiluje je pro ně funkčním způsobem.

Rozvíjíme funkční a pracovní týmy na každé úrovni hnutí - od světové k národní, oblastní a místní – se zaměřením na klíčové programy a iniciativy. Budeme se snažit poznávat a spojovat lidi z celého světa s rolemi ve hnutí, které je z osobního hlediska vnitřně naplňují. Všechny HT programy a iniciativy budou koordinovány funkčními a pracovními týmy, přičemž způsob komunikace bude celosvětově probíhat prostřednictvím systému Nexus. Funkční a pracovní týmy budou včleněny (spíše než „ovinuty“) do níže uvedené struktury vedení, takže Humanity´s Team bude moci realizovat svůj záměr a současně pokračovat v šíření svého poslání a účelu.

Dále pak:
Souhlasíme že,

Správní Rada ukotvuje Humanity’s Team a zabezpečuje, že hnutí zůstává nasměrované na svou vizi a program.

Celosvětový koordinátor a Koordinátor funkčních a pracovních týmů koordinují a zabezpečují každodenní průběh dění, rozhodování a aktivit v hnutí. Celosvětový koordinátor je zodpovědný za strategické naplňování programu a konečných prohlášení Správní Rady. Koordinátor funkčních a pracovních týmů je zodpovědný za systematickou podporu při budování jednotlivých týmů a koordinování každodenních aktivit ve spolupráci s Celosvětovým koordinátorem. To znamená, že například, když konkrétní funkční tým bude chtít uskutečnit nějakou aktivitu nebo projekt, jeho koordinátor prokonzultuje tento návrh s Koordinátorem funkčních a pracovních týmů. Oba pak společně pracují na tom, aby se domluvili, jakou konkrétní a konečnou podobu bude projekt mít tak, aby sloužil prioritám a strategii celého hnutí. Stejně tak Geografičtí koordinátoři komunikují o všech důležitých iniciativách s Koordinátorem funkčních a pracovních týmů. Koordinační pracovní tým komunikuje s Celosvětovým koordinátorem a také s Koordinátorem funkčních a pracovních týmů. A stejně naopak: oba hlavní koordinátoři poukazují na důležité záležitosti a předkládají je Koordinačnímu pracovnímu týmu.

Koordinátor pro geografickou oblast koordinuje a dohlíží na předávání informací koordinátorům pro jednotlivé země v dané geografické oblasti. Každý týden se účastní telefonických rozhovorů s Koordinátorem funkčních a pracovních týmů a zabezpečuje pravidelné konferenční hovory a setkání v každé oblasti za účelem toho, aby stěžejní plány a aktivity hnutí procházely diskusemi a byly uváděny do praxe. Koordinátoři pro geografickou oblast jsou rovněž zodpovědní za to, aby zajistili, že tyto aktivity, které jsou společné celému hnutí, jsou průběžně začleňovány do každé oblasti, každý měsíc i rok.

Národní koordinátoři koordinují a dohlíží nad aktivitami ve svých zemích a jsou pravidelně ve styku s Koordinátorem pro danou geografickou oblast a také s širší Světovou Radou. Konkrétně mezi jejich povinnosti patří vytváření spolupracujících funkčních týmů a vytváření efektivně fungujícího systému s odpovídajícím personálním obsazením, a to tak, aby byl zajištěn vývoj hnutí Humanity’s Team v jejich zemi. Týmy, jejich vyšší organizační jednotky a veškeří členové v dané zemi jsou mimo jiné odpovědni za vytváření a spravování webových stránek dané země, které jsou konzistentní a v souladu s webovými stránkami Světového Týmu. Dále jsou odpovědni za vstřícnou podporu a pomoc při registraci členů v rámci celosvětového spojení HT a neposlední řadě za plánování a začleňování aktivit, kampaní a událostí jak celonárodního, také i světového HT. V souvislosti s výměnou informací patří mezi povinnosti Národního koordinátora účast v pravidelných telekonferenčních hovorech a pravidelné setkávaní se s národními funkčními a pracovními týmy, pravidelný kontakt s Geografickým koordinátorem pro danou oblast, účast v diskusích a hlasováních Světové Rady prostřednictvím diskusního portálu na stránkách Yahoo a přítomnost a aktivní účast na setkáních Světové Rady.

Koordinátoři funkčních týmů koordinují a dohlížejí na činnosti se specifickými a funkčními účely a cíli, které představují vytváření hojnosti, organizace kampaní a akcí, komunikace a sdílení informací, vzdělávání a vnitřní růst, marketing a překladatelství. Koordinátoři funkčních týmů se každý týden účastní telefonních hovorů s Koordinátorem funkčních a pracovních týmů.

Koordinační pracovní tým prozkoumává, debatuje a činí rozhodnutí o klíčových iniciativách a programech, přičemž se drží následujících zásad, tzv. 4S, které Světová Rada přijala v Bard College za stěžejní: Společné vědomí, Spolupráce, Společná dohoda a Sdílení. Koordinační pracovní tým v této své roli identifikuje věci, které považuje za velmi důležité pro hnutí, včetně celkové finanční otázky a výroční zprávy o činnosti hnutí, na jejichž základě předkládá doporučení Světové Radě.

Světová Rada posuzuje, diskutuje a činí rozhodnutí o záležitostech s nejvyšším významem pro hnutí. Vždy sleduje 4S.

Je bezpodmínečně nutné, abychom všichni pracovali v souladu s touto strukturou vedení. Všichni musíme být schopni spoléhat se na sebe navzájem, abychom udrželi toto odsouhlasené uspořádání. Důvěřujeme, ctíme a podporujeme vůdce na každé úrovni hnutí. Každý člen této struktury vedení je vůdce a bude vždy, podle svých nejlepších schopností, sloužit nejvyšším a nejvznešenějším zájmům Humanity’s Team. Podpora vůdce a naší koordinace a rozhodovacích procesů podporuje hnutí. Podkopávání vedení, naší koordinace či rozhodovacích procesů podkopává hnutí.

Sledujeme spravedlivá, ukázněná a rychlá řešení sporů, stížností či zlosti, které někdy vznikají. Náš očišťující proces by měl probíhat takto:

Nejdříve povzbudíme lidi, aby se vrátili k těm, se kterými mají spor, stížnost nebo k nim cítí zlost, aby spolu zcela transparentně pohovořili a záležitost vyřešili.

Pokud toto nepřinese vyjasnění řešení věci, povzbudíme lidi, aby šli za vedoucím, který koordinuje činnost, jež se těchto lidí týká, aby situaci zvážil a konstruktivně, pozitivně, ji pomohl uchopit..

Pokud toto nepřinese vyjasnění a řešení – nebo pokud nesoulad, o který jde, má co do činění s Celosvětovým koordinátorem, Koordinátorem funkčních a pracovních týmů nebo členem Koordinačního pracovního týmu — ujme se situace Koordinační pracovní tým, bude-li 75 procent hlasů pro vyslechnutí záležitosti. Poté, co bude záležitost prodiskutována, Koordinační pracovní tým rozhodne společnou dohodou. Pokud se rozhořčení bude týkat přímo tohoto týmu jako takového, může záležitost přebrat Světová Rada, pokud 75 procent rady odhlasuje, aby byla zařazena na pořad jednání. Poté, co jsou záležitosti projednány, Světová Rada rozhodne společnou dohodou.

 

Nabízíme toto prohlášení s ohledem na náš nejvyšší cíl, kterým je pravda, radost, láska, míra a štěstí, ve službě nejvyššího dobra ze všech.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist