tvoříme svobodný prostor

Nová duchovnost a život na vyspělejších planetách

18.05.2012 19:57

 

V knize Poselství 1. díl, od autorky Heleny Šeblové, jsou uvedeny odpovědi bytostí z vyšších sfér a dimenzí na její otázky, které se týkají života bytostí na vyspělejších planetách, než je planeta Země. Otázky a odpovědi jsou z roku 1992, kdy planeta Země patřila do 4. sféry. Nyní patří, po duchovní očistě, do 5. sféry. Popis života na vyspělejších planetách představuje, dle mého názoru, "novou duchovnost" pro planetu Zemi, sdělenou Bohem např. v knize N. D. Walsche "Bůh na kterého čekáme". (Otázky psané kurzívou klade autorka.)Rozdíl mezi sférou a dimenzí, charakteristika, pátá sféra a příslušné dimenze
 

Sféra je úroveň, ve které žijí jednotlivé světy, dimenze je pak rozměr. To znamená, že můžete žít ve čtvrté sféře, ale ve světě trojrozměrném. Jsou zde tedy tři dimenze - délka, šířka a výška. Obyčejně počet dimenzí zůstává pozadu za příslušnou sférou.

Sféra je průměrná duchovní i hmotná úroveň jednotlivých světů. Vy žijete ve čtvrté sféře a máte postoupit do páté sféry. Jak to vypadá ve čtvrté sféře dobře víte. Jsou zde velké sociální, ekonomické i kulturní rozdíly. Toužíte po tom, abyste se měli lépe, ale jen někteří z vás myslí i na ostatní a touží po tom, aby se měli všichni lépe. Počet těch, co myslí jen na sebe a počet těch altruisticky smýšlejících lidí je přibližně v rovnováze, altruismus nepatrně převyšuje. Jakmile většina lidí pociťuje touhu po lepším a spravedlivějším světě, je jejich svět zralý postoupit do vyšší sféry. K tomu musí být lidé náležitě připraveni. To znamená, že hlásají poselství lásky a míru a myslí to upřímně. Jakmile převládne touha po míru, ztichnou negativní vibrace a lidé jsou ochotni se dohodnout po dobrém. To dokážou politikové a ekonomové jen v tom případě, že vysílání kladných vibrací je ve většině. Provádějí se taková opatření, která jsou ku prospěchu všem. Tím se vytvářejí předpoklady pro evoluční postup. Dle toho, jak se zdaří obyvatelům planety uskutečňovat dobrá, progresivní opatření, mají šanci postoupit do vyšší sféry.

Takže je možné přeskočit ve vývoji některou sféru?

To ne, ale vývoj může jít tak rychle, že se jeho jednotlivé etapy zkrátí, takže se zdá, že třeba tito obyvatelé překročili dvě sféry.

Může se vývoj zvrátit a jít směrem vzad?

Ne, to zákon vývoje nedovoluje. Jen ve sférách antisvětů je to poněkud jiné.

V dokumentech bylo psáno, že postoupíme do šesté dimenze. Já mám pocit, že zde má dojít k evolučnímu skoku.

Ano, máte tu šanci. Protože hrozí zkáza vaší civilizaci a vaší planetě, jsme zde my, abychom pomohli. My jsme z vyšších sfér a dimenzí a máme tedy k dispozici pro vaši záchranu mnoho prostředků, které vy nemáte. V rámci záchrany lidstva a jeho planety, máme povolení zasvěcovat pokročilé jedince, kteří jsou dostatečně láskyplní a u nichž není nebezpečí, že by tyto vědomosti zneužili, do našich poznatků. Ty schopné smíme zasvětit a naučit je využívat těchto darů ve prospěch lidstva. Tyto dary, vy jim říkáte dary Ducha svatého, jsou např. léčitelství, vědecké vynálezy, schopnost vytvářet umělecká díla, vědění o duchovních světech, znalosti o zákonech ekologie a podobně. Vše, co může sloužit k vaší záchraně, smíme použít a naučit vás to. Bohužel, dáváte nám k tomu málo možností. Většinou se naší pomoci bráníte tak zvanými rozumovými důvody. To je nám vždy líto. Pokud se těchto darů naučí lidstvo užívat ve prospěch ostatních, můžete pokročit až do šesté dimenze páté sféry.

Můžete mi nastínit, jak to vypadá v páté sféře?

Na planetě páté sféry panuje mír a klid a pořádek. Lidé pečují o přírodu, aby po ekologické stránce nedocházelo k její devastaci. Umějí využívat nové zdroje energie, které zaručují čistotu okolí a neohrožují člověka. Každý pracuje dle svých zájmů a pokud je někde nedostatek pracovních sil, je věcí jeho cti, aby nabídl své služby právě zde. Lidé jsou pokročilí, láskyplnější a vytrvalí. Ještě zde jsou nemoci, ale ne v takové míře, jak to prožíváte ve čtvrté sféře. Není zde ekonomických problémů. Každý má všeho dost, nikdo netrpí hladem. Není zde trestná činnost. Přestupky jsou spíš v oblasti duševní, kdy se člověk může dopustit různých omylů. Ne z nedostatku dobré vůle, ale spíše z nevědomosti. To se ovšem neomlouvá, ale musí být ihned napraveno, aby nedocházelo ke křivdám. Spory zde takřka neexistují, jen výjimečně.

Existují zde duševní choroby?

Ne, jen nepatrné odchylky reaktivity. Např. jedinec je přecitlivělý, nebo snadno vzplane, ale vždy své city ovládá. Může být i smutný, ale tento stav se nedá srovnat s depresemi, jak je znáte vy. Sebevražda zde neexistuje. Je-li někdo v nebezpečí života, tu se vždy člověk páté sféry a dimenze snaží ohroženého jedince zachránit, i za cenu vlastního života. Většina lidí je poučena o věcech duchovních a životě po smrti, proto se nebojí tolik svého skonu jako vy. Zážitky smrti a zrození jsou proto méně nepříjemné než ve čtvrté sféře. Svůj život nikdy neriskují zbytečně. Ctí zákon.

Kolik dimenzí zde existuje?

Ještě tři až čtyři, dle pokročilosti jednotlivých světů této sféry. Čtvrtá dimenze je čas, to znamená, že člověk páté sféry a čtvrté dimenze vidí do minulosti i budoucnosti a dle toho koriguje své jednání. To ovšem neznamená, že by se pasivně přizpůsoboval, ale naopak aktivně pracuje, aby svou budoucnost zlepšil ve prospěch veřejného blaha.

Zasvěcenci této sféry pronikají do páté a šesté dimenze, jsou-li mimořádně vyspělí, i výše. Vidí svět duchovní, čerpají vědomosti z vyšších sfér, umí ovlivnit budoucnost svým myšlením, jak to přísluší páté dimenzi. Umí tvořit nové věci a situace myšlenkou, jak to přísluší šesté dimenzi.

Pokud přijmete naše učení lásky a mírovou politikou, můžete velmi rychle postoupit do páté sféry a získat schopnosti páté až šesté dimenze. Nejprve však musíte očistit svou zničenou planetu. Je zde strašné množství skladišť nebezpečných zbraní a jedovatých radioaktivních odpadů. Musí se změnit způsob vaší výroby, abyste nepoškozovali přírodu a neohrožovali zdravý vývoj lidí a zvířat. Potom vám můžeme pomoci a budeme šťastni, když naši pomocnou ruku přijmete, abychom vás mohli naučit všemu potřebnému. Pak bude náš úkol splněn a vy budete samostatní, láskyplní lidé, kteří nebudou nikoho ohrožovat. Pak budete přijati do naší mírové mezigalaktické konfederace.

Mír s vámi!

 

O šesté sféře a jejich dimenzích

V šesté sféře žijí bytosti pokročilejší než ve sféře páté. I jejich svět je méně hmotný, lehčí, jak vy byste to vyjádřili. Zde neexistuje bída a nemoc, tedy ani peníze. Každý je sledován dle svých schopností a zálib a dle toho je mu nabídnuto zaměstnání. Práce je zde zálibou a potěšením. Počet hodin strávených v zaměstnání je stanoven smlouvou, jak je tomu u vás. Neexistují limity přidělení potřeb jako v páté sféře, ale každý dostane tolik, kolik si přeje. To vše je plánováno dle údajů obyvatel a počítá se s určitou nadvýrobou, aby bylo zboží dostatek, kdyby někdo změnil svůj plán potřeb. Výroba v této sféře a její ekonomika nedevastuje přírodu ani životní prostředí, protože bytosti šesté sféry mají k dispozici nevyčerpatelný zdroj energie, jejíž výroba nikomu neškodí.

Lidé mají dostatek času na práci, vzdělání, kulturu i rodinný život. V této dimenzi ještě rodiče vychovávají své děti samostatně, ve smyslu božského principu lásky. Výchova je nenásilná a taktní. Rodina zaručuje bezpečné citové zázemí.

V této sféře již člověk zná sílu myšlenky a užívá ji k tvorbě nových hodnot. Otvírá se tak cesta do sedmé až osmé dimenze, pro zasvěcence až do deváté dimenze. Jsou to většinou umělci, filozofové a lékaři. Ti zde jsou také, protože možnost úrazu ještě existuje a regeneraci ovládají jen zasvěcenci. Běžné choroby jsou zvládnuty meditacemi, proto zde prakticky nemoci neexistují. Někteří lékaři zde pronikají až do deváté dimenze. Ti mohou konat zázračné operace. Resuscitace se používá jen výjimečně při úrazech, protože lidé jsou již dostatečně poučeni o duchovním životě a reinkarnaci, nepociťují tedy odchod milovaných bytostí bolestně, protože ví, že jde o duchovní postup. V případě, že došlo k neštěstí, lépe řečeno k úrazu předčasně, např. člověk nemá splněný úkol, důležité závazky, které jsou důležité v zájmu veřejného blaha, smí se použít resuscitace a transplantace jednotlivých orgánů, dle toho, co si situace vyžaduje. Je to skutečně výjimečné, protože každý je ukázněný a není příliš karmicky vázán. Karma zde sice existuje, protože nároky na tyto vyspělé bytosti jsou již větší, ale vždy přiměřené. Jsou pokročilejší, tedy i uvědomělejší, ale ještě vše nezvládají, mají též své problémy.

Zasvěcenec, který pronikl až do deváté dimenze je jasnovidný, dokáže se telepaticky domluvit i s bytostmi z nižších sfér, ovládá levitaci a vyzáření i vymístění, hmotu i antihmotu. Z vašeho hlediska koná zázraky, protože vládne myšlenkám (svým) a dokáže se dokonale koncentrovat. Pracuje láskyplně pro veřejné blaho všech bytostí ve Vesmíru. Myslím, že tímto popisem zasvěcenců jste získali určitou představu o vyšších sférách a dimenzích, proto nebudeme již popisovat vyšší sféry a dimenze, protože ve vašich podmínkách a s vašimi možnostmi myšlení byste jevy ve vyšších sférách a dimenzích nepochopili.

Mír a láska s vámi!

 

O životě ve vyšších sférách, lásce a smrti
 

Náš život se podobá v mnohém vašemu. Máme také problémy, jenže jiného rázu, než vy, máme též své starosti, radosti a lásky. Práce a sebevzdělávání je našim životním cílem. Tedy, práce ve prospěch ostatních bytostí. U vás je ideálem co nejkratší pracovní doba, abyste se mohli věnovat sobě a svým koníčkům. U nás není pracovní doba přesně stanovena. Každý pracuje tak dlouho, jak cítí nutnost a potřebu. To znamená, že pracujete více než my? To se nedá říci, záleží na okolnostech. Máme dost času na vzdělání a odpočinek.

V nižších sférách žijeme v úzké rodinné formaci. Žena a muž, kteří se milují, složí slib, že budou o své děti zdárně pečovat a žijí spolu jako muž a žena. Každý má své soukromí, vzájemně se navštěvují. Někdy jsou spolu déle, někdy kratší dobu. Věnují se svému vzdělání, zájmům a zaměstnání, jako když byli "svobodní". To je dle vašich měřítek, protože my zůstáváme svobodní stále. O domácnost se starají členové domácnosti, nebo lidé, kteří tuto činnost rádi dělají. Údržba domácnosti není tak náročná jako u vás, protože žijeme v ekologicky nezávadném prostředí a máme k dispozici vyspělou techniku. Když přijdou děti, je to poněkud jiné než u vás. U nás je to radost a čest plně se dětem věnovat. Vůbec je výchovou neomezujeme, ale vedeme je k lásce. Dle úrovně jednotlivých sfér žijí děti buď s rodiči, nebo jsou ubytovány ve společných zařízeních. Tato zařízení nemají nic společného s vašimi jeslemi či školkami, jsou to zařízení, kde pracují láskyplné bytosti, velmi vážené, které se těmto dětem věnují a vychovávají je jako vlastní děti. Podle schopností má každý pěstoun na starost maximálně pět dětí. Rodiče jsou se svými dětmi denně ve styku, hrají si s nimi, berou je na procházky a vodí si je dle možností co nejčastěji domů. Pokud nejsou spolu, jsou na sebe telepaticky napojeni.

Nedochází k deprivačnímu syndromu?

Ne, to neexistuje, protože děti milujeme všichni jako sebe, navíc jsme se svými dětmi stále v kontaktu.

A co jednotlivé role osobností, vzory? S kým se tyto děti ztotožňují, vždyť tady je málo prostoru pro individualitu a soukromí?

Naopak, to vše má každý z nás dle individuální potřeby, tedy i děti. U nás již není negativita, sobectví a pohodlnost. Děti dobře rozlišují rodiče a láskyplné osoby, které o ně pečují. Navíc se rozvíjí schopnost vřelé lásky k ostatním bytostem. Zápasíme spíš s jinými vlastnostmi, které se u vás pokládají za celkem neškodné a u nás jsou nežádoucí. Např. zbrklost, malá vytrvalost, slabě rozvinuté logické myšlení, nezvládnutí emocí jako je nuda a netečnost, netaktnost a podobně. U nás již nikdo není zlý a tak zlobu ani nevysílá. Tím to máme lehčí i poněkud těžší než vy. Lehčí to máme proto, že žijeme v éteričtějším světě, kde nás nikdo nezatěžuje zlem a těžší tím, že jsou po mravní stránce na nás kladeny vyšší požadavky.

Existuje u vás nevěra?

Prakticky ne. Zde každý již nalezne svou druhou polovinu, a pokud ji nemůže najít z různých důvodů, setká se s podobně zaměřenou bytostí, která též nemá polovinu v této úrovni. Zde už každý ví, ke komu náleží. Nejsme zatíženi karmou tak těžkého typu, jak je tomu ve vašich sférách. Ano, u nás se též můžeme vázat karmicky, ale jsme poučení a tak k tomu dochází málokdy, většinou své chyby napravujeme již za svého života.

Jak dlouho žijete?

Na každé planetě je to jiné. Dle vašich měřítek od 500 let do 2000 let. Záleží na sféře, úrovni a zasvěcení.

Stýkáte se s duchovním světem?

Někdy, spíše výjimečně. I když není problém v navázání kontaktu. Čím vyšší sféra, tím snadnější kontakt a spolupráce, zaměření a úkoly se liší. Jen některé úkoly máme společné - např. záchrana jednotlivých planet před zkázou a pomoc při jejich postupu do vyšších sfér a dimenzí. Chtěla jsi ještě znát jednotlivé profese, ale to je příliš obšírné a velmi podobné jak u vás. Také je u nás mnoho profesí, které byste vůbec nechápali. Neberte to jako podceňování, ale pro vás to zatím nemá význam.

Dobře, je něco, co byste nám chtěli sdělit, z čeho si máme vzít příklad a o co jsme schopni usilovat?

Ano. Je to poselství lásky a míru. Nedovedete si představit, kolik dobra vykonáte jen tím, že vysíláte láskyplné myšlenky, že toužíte po míru, klidu a lásce, když meditujete a myslíte na Boha a posíláte mu svou lásku, současně ji posíláte všem lidem ve Vesmíru. Láskyplné myšlenky se shlukují a vrací zpět na vaši planetu a očisťují ji i vás.

Prosila jsem vás o informace o smrti ve vašich sférách, případně v našich sférách. Smíme o tom něco vědět?

Ano, to není žádné tabu.

Ve vašich sférách se konec života na této planetě pociťuje jako veliké neštěstí, protože jste strašně připoutáni k hmotě - k lidem, věcem, Zemi, atd. Proto s tím máte mnoho trápení a problémů. Proto váš odchod bývá často velkým utrpením. Svádíte totiž boj se svým vlastním duchem, který ví, že nastal čas odložit hmotné tělo a postoupit dále. Tím, že jste připoutáni ke hmotě, si způsobujete velké utrpení. Umírání, které by mělo být postupným zklidněním a vplynutím do nového života, se dík tomu, že se bojíte a bráníte, stává bouřlivým a urputným zápasem. Pak ani přechod do nového života není dokonalý, často zůstáváte svázání s hmotným světem a jste připoutáni k nejnižším vrstvám astrálu a vlastně prožíváte vše zkresleně. Nevíte nic o tom, že jste mrtví, snažíte se o kontakt s lidskými bytostmi a jste nešťastni, že vás nevnímají. Zdržujete se v okolí svého těla a prožíváte jeho rozklad nebo žeh, zatímco by bylo pro vás nejlepší, kdybyste byli v příslušných sférách a toto nepociťovali. Nejhorší je, když svým nářkem vás vaši milí přitahují zpět, místo aby vám přáli klid a mír a další duchovní postup. Když na vás postupně zapomínají, máte již větší volnost, dokonce se můžete odpoutat od svého těla, přerušit šňůru, pokud jste byli připoutáni, a začít život v astrálu v té sféře, která vám náleží. Pokud jste obtíženi vinami, které vás karmicky vážou, je probrán se Světelnou bytostí scénář vašeho budoucího života, který je stanoven s vaším souhlasem na základě rozboru vašeho předešlého života. Někdy jsou přizváni vaši rádcové a ochránci. Jindy je doporučeno, abyste pobyli určitý čas v astrálu a připravovali se na další život, abyste opět neselhali. Jste-li pokročilí, postupujete do vyšších sfér astrálu, kde se připravujete na život ve vyšších sférách hmotného světa. Když dosáhnete čtrnácté sféry, splýváte s Božstvím. Zde již není rozdíl mezi hmotným a duchovním světem, ale i zde touží bytosti pomáhat méně šťastným bytostem, i zde existuje vývoj, možnosti jsou neomezené. Jak duchovně postupujete do vyšších sfér astrálu, prodlužují se intervaly reinkarnace. Ve všech sférách, duchovních i hmotných, usiluje váš duch o sebezdokonalování a snaží se být prospěšný, proto přijímá určité náročné úkoly, které jsou mu s důvěrou svěřovány. Jde buď o pomoc při katastrofách ve hmotném světě, nebo o duchovní podporu méně pokročilým duchům v astrálu. Tyto úkoly jsou velice pestré, náročné a krásné. Pokročilí duchové je plní s nadšením.

A nyní, jak je tomu při umírání ve vyšších sférách. Zde jsou bytosti znalé zákonů a jsou poučené, proto nikdo při odchodu bytostí nepláče, ale přeje jim duchovní postup. Bytost, která má postoupit do astrálu, a tedy i do vyšší sféry, zná přibližně okolnosti svého odchodu a těší se na postup. Proto nedochází k souboji se smrtí, protože o smrt v podstatě nejde, jde jen o přechod do jiné formy života. Takový poučený člověk usne a probudí se v novém světě, nové sféře astrálu a zde odpočívá tak dlouho, jak se mu líbí, či jak to potřebuje. Potom se inkarnuje do vyšší sféry a dimenze hmotného světa. Tento koloběh se opakuje tak dlouho, dokud nedosáhne Božských sfér. Tam již neexistuje smrt, ani zrod do vyšších světů. Zde panuje věčnost, láska, klid a mír. Ale i zde neexistuje nečinnost, i zde se vše zdokonaluje a existuje zde duchovní postup. I tyto božské bytosti nám pomáhají, léčí nás, učí nás a vedou nás svou láskou. Výjimečně se mohou reinkarnovat do nižších sfér, zvolí-li si zde nějaký náročný úkol. Tak je tomu nyní na planetě Zemi. Je zde mnoho reinkarnovaných bytostí z vyšších sfér i mocných duchů (bytostí) z božských sfér. Ti mají vrcholnou podporu Otce a láskyplnou péči ostatních bytostí. Tyto úkoly jsou Otcem vysoce ceněny. Jsou pokládány za nejvyšší projev lásky božských bytostí k bytostem trpících v nižších sférách, zejména ve sférách, které jsou mocně zatíženy hmotou.

Proto nebuďte malověrní, věřte Otci a všem láskyplným, buďte spravedliví, pravdiví a láskyplní. Mír a láska nechť naplní vaše srdce a bude dobře na vaší krásné planetě Zemi


Sféry a dimenze, paralelní světy planety Země

Vaše planeta má hmotné tělo tak jako lidé. Toto hmotné tělo je vyživováno z vesmíru tak jako lidé. Planeta má též své energetické rozvody a čakry, a proto má nezbytně i své ochranné aury.

Jestliže je planeta se svým lidstvem zdráva, jsou její aury pravidelné a vyzařují jasně modré světlo. Odtud název modrá planeta. Je-li nemocná, dochází k deformaci aury, někdy je vyzařování sníženo na minimum a aura se propadá, jinde vyzařuje jako při zánětlivém procesu a aura se vydouvá.

Tímto procesem vzniká napětí, které roste a obyčejně končí nějakou přírodní katastrofou, jako jsou zemětřesení, povodně, požáry a vichřice. Napětí mezi lidmi se též energeticky mění v katastrofy válečné, v místní rasistické pogromy nebo se projeví při nedostatku energie jako epidemie. Spojí-li se negativita Země a lidí, vznikají metly lidstva, jako jsou pandemie, AIDS nebo hladomory. Když se tyto karmy vybíjí a vyrovnají, nastává čas budování v lásce a míru, než se opět nahromadí energie a napětí. Tento proces se opakuje tak dlouho, než lidstvo pochopí, že se může těchto karmických dopadů zbavit láskyplným myšlením i skutky a hlavně péčí o svou planetu, její zdravý vývoj a péčí o své bližní. Láska je hlavním vesmírným zákonem.

Paralelní světy jsou poněkud komplikované. Platí zásada, že hlavní paralelní svět je svět duchovní. Nelze ho oddělit od hmotného, je všude okolo nás. Ovšem vrstvení hmotného a duchovního světa je komplikované, protože jde o sféry a dimenze.

Dimenzí je mnoho. Ve vašem světě existují tři, délka, šířka a výška, někdo k nim přidává jako čtvrtý rozměr čas. Rozměrů je tolik, že si je vůbec nedovedete představit. V čase a prostoru lze cestovat. S tím již máte jen velmi nahodilé zkušenosti. Záleží na vaší pokročilosti, zda se dostanete propustěmi přes past časových smyček. Jednotlivé sféry duchovní i hmotné jsou pro vás pochopitelnější.

Začínáme vývojovou osmičkou. Tam, kde se kříží, je nultý astrál a příslušný svět hmotný. Je to místo, které si mnoho lidi plete s peklem. Je zde velice málo světla a energie. Zde jsou bytosti, které nic nechtějí, nechtějí ani existovat. Jsou naprosto pasivní. Je to odpad věčného koloběhu, ale i skladiště.

V hmotném světě ubíhá čas tak pomalu, že zdánlivě stojí, i lidé jsou velice pomalí. Z vašeho hlediska je to živoření. Lidé se pohybují jako ve snu a většinu svého bytí prospí. Je to přechodné pásmo. Je zde většina bytostí, které nechtěly žít, tedy sebevrazi.

Nultý astrál je obdobný. Je zde skoro tma, občas se někdo pohne. Tyto bytosti netouží po ničem jiném než po věčném spánku. Touží po nebytí, po eliminaci. Některým se to může i podařit. Říkám jen některým, protože i sem Otec vysílá impulsy lásky, aby tyto spáče probudil.

Jakmile se v nich probudí touha po životě v lásce, začne žhavět jejich jiskra Boží, a na tento signál již může reagovat bratrstvo láskyplné pomoci. Odvedou je do míst, kde se mohou regenerovat a posílit zdravým spánkem a připravovat se potom na svou další reinkarnaci. Tyto nemocnice jsou umístěny ve výklencích mezi sférami. Bohužel, některým sebevrahům se již podařilo eliminovat část nebo dokonce celý orgán, a ti se pak rodí zmrzačení.

Bytosti, které žijí v hmotném světě nulté sféry jsou ty, které ještě inklinují k pasivitě a je třeba, aby osvědčily svou vůli k životu a činnosti. Osvědčí-li v těchto ztížených podmínkách vůli k životu, putují po smrti již do astrálu vyššího typu, do prvé sféry duchovní. Zde je již více aktivity, čas běží poněkud rychleji a bytosti se opět ve výklencích regenerují pro život ve vyšší sféře nebo pro to, aby lépe zvládaly život ve stejné sféře, kde dosud příliš neuspěly.

První sféra je sféra vyšší aktivity, vyrovnávají se zde deformace duchovní, a tím i tělesné, pro hmotný život. Je to příprava na technický rozvoj života těchto bytostí. Za tímto životem poněkud pokulhává život duchovní. Je-li dostatečně bytost připravena ve sféře duchovní, může se již reinkarnovat do sféry hmotné číslo jedna. Je jasné, že v 1. sféře byla nejprve podrobena rehabilitaci, odpočinku a teprve potom rehabilitaci duchovní, kdy je vedena k činnosti. Teprve potom se smí reinkarnovat do hmotné sféry prvého světa, kde má osvědčit, že získané vlastnosti mají trvalý charakter.

V tomto světě jsou již bytosti léčeny prací. Začínají v potu tváře dobývat svůj chléb. Neexistuje mnoho nástrojů, které by jim práci usnadnily.

Vývoj pokračuje dále. Lidé těžce pracují, jsou tělesně zdatnější a začínají si být vědomi důležitosti práce. Pracují však jen pro svou osobní potřebu. Nic víc.

Když bytosti splní své úkoly v prvním světě, umírají a rodí se do druhého duchovního světa, do 2. sféry. Jako vždy jsou nejprve v regeneračních střediscích, kde odpočívají a potom se připravují na další reinkarnaci do druhého hmotného světa.

V tomto světě se již zaměřují na různé vynálezy, které by jim usnadnily práci. Nástroje jsou zatím jednoduché, ale bytosti se již začínají od sebe navzájem odlišovat svou aktivitou i zjevem. Je zde více světla a tak, jak jsou více Světlu přístupni, tak rychle pokračují ve svém vývoji a jejich vzhled se mění k lepšímu. Jejich těla duchovní jsou dokonalejší, a to předpokládá zdokonalení i ve světě hmotném. Jsou vedeny k činnosti, aby se osvobodily od pasivity. Práce se stává jejich hlavní životní náplní. Žijí jen pro ni.

Následkem toho se technický rozvoj zdokonaluje a po smrti, když zvládly úkoly tohoto světa, vstupují do třetí sféry. Zde po náležité rehabilitaci se již připravují pro život ve velmi vyspělé civilizaci hmotného světa třetí sféry. V tomto hmotném světě je již dobře fungující společnost, kde lidé pracují nejen pro sebe, ale dochází pochopitelně k dělbě práce a specializaci. Další rozvoj již znáte z vlastních zkušeností a dějin.

Po splnění úkolů třetího světa vstupují bytosti do čtvrtého světa, který je již technicky velmi dokonalý. Je to svět, kde sice vládne rozum nad city, ale průmysl a jeho technika je již vysoce rozvinutá. Je to svět létajících talířů a zázračných aparátů a léků.

Jakmile splní bytosti úkoly čtvrtého světa, vstupují do astrálu, aby se připravily na život v páté sféře. V tomto duchovním světě si plně uvědomují blahodárné působení lásky. I zde jsou rehabilitační výklenky, kde jsou láskyplně léčeny bytosti přicházející ze čtvrtého světa. Jejich těla, jak regenerují, se přizpůsobují láskyplné energii, aby byly schopny lásku cítit, přijímat i vysílat a žít v ní. Po náležité regeneraci žijí v duchovním světě tak dlouho, dokud nepochopí vesmírné zákony a zákony Nejvyššího principu lásky a stvoření. Jakmile jsou dostatečně připraveny, mohou osvědčit, jak toto učení pochopily v hmotném světě páté sféry, a to je váš svět.

Zde je Světlo a tma v rovnováze, zde platí zákony karmy. Zde se mohou očistit bytosti od svých vin a právě zde mohou napravit své omyly a chyby. Jak jste si již asi všimli, světy duchovní i hmotné odpovídají jednotlivým sférám. Tak spěje každý ke svému zdokonalení.

Svět 0 – 5 je svět hrubších vibrací, od světa 6 –8 pokračují světy láskyplné, jemných a stále jemnějších vibrací. Od sféry 5 –8 jsou světy neuvědomělého nebe, kde je stále více lásky. Je to pásmo splněných přání a představ. Teprve od 9. sféry začínají sféry uvědomělého nebe a jsou naplněny těmi nejjemnějšími vibracemi lásky.

Ale vraťme se ke světu číslo pět. Tento svět hmotný je vašim světem tak, jak ho znáte, se všemi nedostatky a přednostmi. Ale duchovní svět číslo pět je rozdělen na čtyři pásma dle vyspělosti lásky a jejího Světla.

Nejvyšším světem je Šambala. Tento svět pokládají mnozí mystikové za nebe a věří, že je pod zemí této planety a vstupuje se do něho v Tibetu. Je to omyl. Tato domnělá Šambala patří do světa bájí. Jsou to otisky myšlení lidí, které takto poznamenávají tuto planetu a umístily se, dle zákona hrubých a jemnějších vibrací, různě hluboko. Dle toho je můžeme dělit na pásma pekelných a nebeských bytostí. Je to svět otisků myšlení obyvatel planety Země. Ještě si musíme uvědomit, že vývojové rozdělení na sféry a dimenze probíhá analogicky.

V dolní polovině vývojové osmičky, kde je tvůrčím nábojem záporná energie a kde jsou světy temnot a magie, je dělení obdobné dle vývojové pokročilosti. Hermes Trismegistos učí správně, že to, "co je nahoře, je i dole". O tom jste se již mnohokrát přesvědčili. Když toto budete mít vždy na mysli, dopustíte se méně chyb ve svém výkladu o vývoji Země.

Shrnutí: Hmotný svět planety Země je totožný s pátou sférou hmotných světů. Prošel vývojem od 0 – 5 a směřuje ve svém vývoji k vyšším sférám. Paralelními světy jsou světy duchovní. Od 6. sféry jsou hmotné vibrace světů a jejich obyvatel stále rychlejší a jemnější a tak to pokračuje až k vrcholu, kde se prolíná svět nejjemnějších vibrací s duchovním světem.

V jednotlivých sférách hmotných je mnoho planet shodné úrovně, které umožňují získat bytostem různé zkušenosti, proto se ve svém vývoji reinkarnujete na různé planety. Tyto planety volíte dle doporučení vašich rádců a duchovních vůdců.

Existují světy uvnitř Země?

Ano i ne. Uvnitř Země jsou především otisky lidského myšlení a pak tam mají přístup strážci planety – agregoři. To ovšem není pravá Šambala. Je to pracoviště i laboratoř agregorů.

Mír a láska s vámi!

(Sdělení z roku 1992)

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist