tvoříme svobodný prostor

HT v Africe 8. - Světová rada 3. až 5.den

25.04.2009 08:08

Laco

22. až 24.4. 2009 hotel Protea - Krugrův park


22.4. Ráno před snídaní nás čekalo překvapení - procházka po parku. Takže to, co jsme viděli včera jen z dálky, měli jsme dnes vidět z blízka. Sice každý toužil vidět co nejvíce šelem z velké pětky, ale nikdo si nepřál skutečně je potkat. Naštěstí / bohužel jsme žádné nepotkali. Nejvíc se nám líbily zebry. Jsou to krásná zvířata, ale velice plachá. No a po návratu na hotel na nás čekaly naše opičky.

Po snídani pokračovalo jednání Rady:

- sdílení pocitů z předchozího dne, krátké shrnutí příspěvků
- změna názvu akčních týmu z Task Force na Task Team (spolupráce místo boje)
- hlasování o místě a termínu příštího zasedání GC HT: New York, květen 2010
  - vedoucí přípravního týmu: Gerry Harrington - USA
  - na zasedání je pozvaný i Neal Donald Walsch (USA)
  - v tomto termínu také chceme zanést petici na OSN
  - chceme posbírat 50 tisíc podpisů do 31.1.2010
- diskuse k Oneness summitu: je velice vyčerpávající organizovat tuto akci v napojení na zasedání GC HT (zkušenosti z Argentiny a JAR). Organizátoři jsou současně členy Světové rady a nemají pak energii pro vlastní zasedání. Steve se vyjádřil, že již dále nebude podporovat propojení těchto dvou akcí. Přesto ale chceme propojit zasedání Rady s jednáním na půdě OSN.

4) Lynn: finance a fundrising:
- John (HT Anglie) a Philippe (HT Francie) kontaktovali N.D.Walscha, aby nás podpořil v programech pro získání financí. První možností je vyrobit video DVD s jeho programem (téma týkající se jednoty), které by mělo obal se znaky HT. Náklady na výrobu by platilo HT a stejně i honorář pro Walsche. DVD by se pak otitulkovalo nebo odabovalo a prodávalo v lokálních organizacích HT. Jinou alternativou je zorganizovat živou konferenci s Walschem, která by byla vysílána do různých států přes internet. Na místních týmech by pak bylo připravit místnost a techniku pro přenos, sehnat překladatele, udělat reklamu, dát do prodeje vstupenky atd. Walsch nabídl svoji účast bez honoráře.
- účetní uzávěrka GO HT (Světová kancelář HT) za rok 2008 není ještě hotova, ale většina údajů už je publikována na Yahoogroups pro GC HT (Světová rada HT). K dotazům rozvrstvení příjmů HT Lynn krátce uvedla:
  - 114 tisíc USD - Steve Farrell
  - 14 tisíc USD - jednorazové příspěvky přes PayPal
  - 24 tisíc USD - podpora přes Democracy in Action
- GO HT má v současnosti 3 zaměstnance: Chip (IT & web), Nancy (komunita), Nannette (sekretariát)
- velice úspěšná byla akce s posíláním dopisů na "Thanksgiving day" spolu s prosbou o dotaci pro HT
- některé státy mají na webu speciální stránku s "největšími" přispěvateli, spolu s poděkováním - dobrý příklad
- někteří mají speciální tým, který se stará o sponzory - podobně jako my máme tým, který se stará o nové patrony
- Group of 1000 (G1K), která přispívala na HT, zanikla – další aktivity směřuje Walsch do projektu Školy nové spirituality (School of the New Spirituality). Nannette Kennedy přešla z této organizace k nám jako sekretářka. Můžeme převzít iniciativy G1K a nabídnout jejich členům podílet se (finančně) na našich aktivitách.

5) Steve: rozhodovací procesy v HT - stojí na 4 pilířích:
- Council of Trustees ("Rada moudrých"): Lynn, Steve, Neale - hlídá směřování HT
  - ztěžejní dokument, kterého se drží, je "End Statement" (má 6 bodů)
- Core tým (pracovní jádro): Steve, Anna-Mari, Chip, Nancy, Lynn, Ruth, Nanette - telekonference jednou měsíčně
- Global Council (Světová rada HT) - schvaluje body, které jsou závazné pro GO HT
- Steve Farrell - ředitel organizace (tato funkce je z důvodu, že to vyžadují americké zákony)

Další rokování proběhlo v pracovních týmech (vždy 3 týmy najednou) a výsledky byly předneseny v GC HT:

6) Lynn: tvorba financí (fundrizing)
Příklad českého týmu o odměňování organizátorů (50% pro organizátora, 50% pro HT, jak v případě zisku, tak v případě ztráty) se velice líbil a chtěli bychom zavést něco podobného pro akce s globálním přesahem. Pak by část zisku dostal organizátor, část lokální tým HT a část světový tým (GO) HT. Finanční tok musí být obousměrný - tedy národní týmy by měli podporovat GO (procentuální příspěvky z ročního zisku, nebo jednorázové dobrovolné příspěvky podle možností lokálního týmu) a GO zase podporovat lokální týmy (příspěvky na setkání GC HT, podpora akcí jako je Oneness summit a podobně). V této souvislosti mi nedá nevrátit se k rokování v naši Radě o odměňování organizátorů: čím menší bude zisk odváděný pro HT, tím menší bude šance podporovat globální aktivity HT a také interně odměnit lidi, kteří něco pro HT dělají (Šimon - grafika, Monika - překlady atd. atd.)

7) Claudia Christine: vědomé vlastnictví
Jak zapojit týmáky tak, aby cítili, že globální akce jsou také jejich akcemi?
- jasně popsat akci, aby byl pochopitelný účel
- specifikovat úlohu HT v této akci a připomenout globální přesah HT

8) Dimitra: vzdělávání a vnitřní rozvoj
V současnosti máme 3 klíčové programy:
- Oslava života (CoL - Celebration of Life)
- Studijní skupinky (Study Groups)
- Presentace spirituálních filmů (Spiritual Cinema Circle)
Vzdělávání lektorů CoL probíhá formou telekonference. Postupně se přechází od školení "lektorů pro CoL" na školení "lektorování", tedy schopnosti vést jakýkoliv seminář.

9) John: komunikační prostředky na internetu
V současnosti jsou k dispozici tyto technologie:
- Drupal - normální stránky humanitysteam.org, spíše statické - správce je Chip
- Google Sites - pro intranet, uchovávání souborů, komunikaci atd. - návrh od Johna
- Wiki - velice používaná, ale má některá omezení - zkušenosti od Martina
Pro interní práci a komunikaci národních koordinátorů HT jsme vybrali technologii Google Sites.
Můžeme propojit nový web na Google Sites se stávající globální doménou, třeba:
cc.humanitysteam.org -> http://sites.google.com/site/humanitysteamcc/
www.humanitysteam.eu -> http://sites.google.com/site/humanitysteamcc/

10) Anna-Mari: Petice jednoty
Veškeré iniciativy ohledně petice (a akce spojené s ní) koncentrovat na jedny stránky. Stefano vytvořil již stránky věnované jednotě ->projednat s ním propojení.

11) Ladislav: připomínka bodu ze zasedání evropských koordinátorů v Budapešti
Mělo by se přehodnotit používán žargónu N.D.Walsche. Třeba hlavní slogan "Hnutí za občanská práva duše" se nedá přeložit do jiných jazyků nebo neladí se současnými členy HT. Noví lidé tomu nerozumí a třeba v ČR většina nových příchozích nezná vůbec Walsche. Vznikla ztoho celkem bouřlivá diskuse - proto jsem udělali kolečko, aby se každý dostal prostor pro vyjádření. Vybírám nejzajímavější příspěvky:
Denis: rozumem se tato věta (z důvodu kulturních a jazykových rozdílů) nedá pochopit - pouze srdcem. Rozumem se dá "přijmout" vysvětlení této věty (uvedené na celosvětových stránkách), které ale zase psal někdo, kdo vyrůstal v jiném prostředí (v tomto případě USA) a pouze v angličtině.
John: vyjadřoval svůj pocit, kdy byl slogan "Hnutí za občanská práva duše" nahrazen sloganem "Probouzení lidstva k jednotě" - uvolnila se obrovské tvůrčí energie, která je za tímto sloganem. Podobně s dalšími hesly - každý ať si vybere, co nejvíce ladí jeho srdci: "Všichni jsme jedno" (We are all One), "Přetvoř svůj život" (Transform your life),
...
Pozn. autora: slogan "Hnutí za občanská práva duše" můžeme nahradit i my na našem webu
Lynn, Steve: tato věta je součástí "Final Statement" a oni jako "Rada moudrých" dohlíží na dodržování pavidel.
Ruth: nemůžeme trvat na formě, ale měli bychom se spíše držet podstaty (esence), co tato věta pro nás znamená.

Základní dokumenty globálního hnutí HT:
- "End Statement" - něco jako naše Stanovy HT ČR - byl podepsaný v roce 2004 při žádosti o založení nadace. Nenechejte se splést, v USA se téměř každé neziskové organizaci říká nadace (foundation). Tento dokument je neměnný, neboli s každou změnou je na úřadech projednáváno zaměření nadace - zda stále spadá do neziskové sféry.
- "Statement of direction" - byla podepsaná při prvním setkání zástupců hnutí HT v Bard College (USA). V současnosti má spíše "vysvětlující charakter" - kam HT jde a co chce dělat.
- Konečné znění dokumentů (kdybychom je chtěli mít na našich stránkách) má Gerry a Lynn a je také tady:
http://humanitysteam.org/files/HT%20End%20Statements.doc
http://humanitysteam.org/files/HT_Statement_of_Direction_amended_112905.doc

12) Nannette: sociální sítě
Jsou velice úspěšné a někteří lidi propojení přes Twitter se dokonce dostavili na Oneness summit v Pretorii. Používáme tyto sociální sítě (v pořadí podle intenzity přístupů lidí z HT): Ning, FaceBook, Twitter, MySpace. FaceBook je celosvětově největší - v současnosti propojuje lidí. V některých z dalších zpravodajů (Newsletter) bude popsán postup, jak si založit účet na FaceBook nebo Ning.

13) Helen: Mandala jednoty
- Tvůrce - Russel Maier - je v současné době na cestách po světě na kole - sbírá podporu pro svůj projekt
- Chce přijet i do Prahy a pár dní pobýt - má někdo zájem ho hostit? Vilma?
- Může vytvořit mandalu na zakázku pouze pro HT ČR (jako vytvořil pro HT Kanada - viz stránky
http://www.humanitysteamcanada.com/htc/e107_plugins/wrap/wrap.php?7)
- Celosvětová mandala bude s naší delegací na půdě OSN

14) Ladislav - nabídka z českého týmu pro pokračování projektu společného webu František Vodvářka nám navrhl, že by mohl pokračovat v projektu webu HT, kde by byly všechny státy propojeny do jedné sítě. Jednali jsme o ceně, o časovém horizontu, o právách atp. Podmínky pro rozběhnutí projektu:
- veškerou grafiku navrhovala firma Ursa Minor (USA). Zatím nevíme, kdo má práva ke grafice, tedy zda můžeme grafiku použitou na světových stránkách použít zdarma
- potřebujeme administrátorský přístup k databázi HT. Tento přístup (login/heslo) by se nastavil jednou (v šifrované podobě), aby nebyl zneužitelný druhou stranou.
- finanční přispění od uživatelů stránek. Předběžně domluvená cena 1000 USD za jednu implementaci. Pokud bude chtít druhá strana "pouze" poradit (poskytnutí know-how), tak 500 USD.

Martin - připomínky:
- tento projekt musí mít dlouhodobou perspektivu (min. 5-10 let bude trvat, než poběží naplno). Musíme se vyvarovat podobných chyb, jako s firmou Ursa Minor. Veškerá práva musí být ve vlastnictví HT, podobně administrátorský přístup do databáze.
- nejdříve musí být vypracován předběžný koncept, který se pak rozpracuje podrobně. Ostatní koordinátoři musí mít přehledné podklady, podle kterých se budou moct rozhodnout.
- je nutné opět obnovit pracovní tým pro IT & web - společná adresa je:
ht-webmaster@listi.jpberlin.de
- Chip - podepisoval smlouvu s Ursa Minor a má všechny potřebné informace (jak ke grafice, tak pro přístup k databázi)

15) Kandidáti na GC HT v roce 2011: Řecko (z přítomných)
Oslovíme ještě ostatní koordinátory, zda nemají zájem hostit zasedání GC HT.

16) Gabriel: 24.4. oslavuje svoje druhé narozeniny. Před 22 lety měl těžkou autonehodu, při které téměř přišel o život. Od té doby je na vozíčku. V pátek budeme všichni oslavovat jeho "druhé narození".

17) Otázky a odpovědi pro koordinátory jednotlivých národních týmů:
Poprvé nebyly prezentace "vysílány" naživo, ale každý stát poslal předem svoji prezentaci na Yahoogroups.

Otázka pro Japonsko: organizační struktura
Mají 4 koordinátory a jednoho ředitele koordinátorů (Taka-san), který ale nemohl přijít a poslal za sebe zástupce (Hitoshi). Přiletěl společně s jedním z koordinátorů (Masashi), který sice nerozuměl moc anglicky, ale celkem dobře vnímal energii skupiny. Mají celkem asi 200 členů (mnoho z nich je ve studijních skupinkách) a 800 lidí odebírá informace mailem.

Otázka pro Marii: HT Portugalsko - málo informací
Alex je teď (po Marii) koordinátor HT Portugalsko, ale nekomunikuje moc anglicky. Z toho důvodu je propojení se světem menší.

Otázka pro Juanitu: HT Nový Zéland - struktura
Juanita pracuje ještě pro dalsí neziskovou organizaci (Transition Towns), dokonce více než pro HT. Viz stránky
http://www.transitiontowns.org/. Zatím nemá funkční tým pro podporu HT, kdyby se mohla zapojit do projektu globálních stránek HT.

Otázka pro Steva: hnutí v Polsku - máme na někoho kontakt?
Pro všechny informace co se týče zástupců HT v jednotlivých státech kontaktovat Nancy.

18) Závěr
- kolečko sdílení o celkovém průběhu GC HT
- Steve - závěrečná slova poděkování všem, ale především Anně-Mari
- ulička lásky - dvě skupiny pro urychlení procesu
- divadlo - Gerry a Dimitra: HT v roce 2041

Líbila se vám naše reportáž? Pokud budete mít nějaké otázky, neváhejte a pište!

S láskou, Lacko a Markétka 

 


Find more photos like this on Humanity's Team Worldwide Community

další fotky

Picasa - Nannette

Zpět

Diskusní téma: HT v Africe 8. - Světová rada 3. až 5.den

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist